1. Inleiding

Onderliggende verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle commerciële transacties met betrekking tot de verkochte producten door Marcel Van Pee, met uitsluiting van alle andere voorwaarden (tenzij bij uitdrukkelijke schriftelijke afwijking en in onderling overleg tussen de partijen). Het loutere feit van het plaatsen van een bestelling op de website van retrogamescorner.com leidt tot de aanvaarding van de onderliggende verkoopsvoorwaarden.

2. Begrippen

Voor de toepassing van deze verkoopsvoorwaarden of voor de begrippen op de website retrogamescorner.com wordt verstaan:

 1. De website retrogamescorner.com waar de producten worden aangeboden en verkocht aan de cliënten.
 2. De webshop : de internetpagina op de website, waar de producten worden aangeboden en kunnen gekocht worden
 3. Cliënt: Elke natuurlijke- of rechtspersoon, handelingsbekwaam en ouder dan 18 jaar die een bestelling doorgeeft via de website van ‘t Speelmarantje.
 4. Bestelling: De aanvraag door de cliënt tot sluiting van een verkoopsovereenkomst tussen Marcel Van Pee en de cliënt van de webshop van ‘t Speelmarantje met betrekking tot de producten die worden aangeboden via de webshop.
 5. Product detail: Geeft de informatie waaronder artikels en foto’s over een product, dat te koop wordt aangeboden via de webshop.
 6. Producten: Alle goederen te koop aangeboden via de webshop.
 7. Transactie: Het geheel van de handelingen, veiligheidsverplichtingen, autorisatieprocessen en akkoorden inherent aan de betaling van producten die besteld worden via credit card of ieder andere middel van virtuele transactie via de site.

3. Aanvaarding van de voorwaarden

De cliënt erkent kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden en verklaart – door het plaatsen van een bestelling – deze onvoorwaardelijk te aanvaarden. De validatie van de bestelling geldt als aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden.

4. Voorwerp

Marcel Van Pee biedt met de online-verkoop producten aan tegen een welbepaalde prijs. De cliënt maakt verbinding met de website en door middel van het vullen van zijn winkelwagentje, plaatst hij de bestelling van de producten die hij geselecteerd heeft tijdens zijn bezoek op de website. De aangekochte producten worden online betaald via één van de mogelijkheden aangeboden op de website . Marcel Van Pee bevestigt de aanvaarding van de bestelling via e-mail en de producten worden aan de cliënt geleverd binnen de vooropgestelde termijn.

5. Producten

Enkel de producten waarvoor een product detail is toegevoegd op de website van ‘t Speelmarantje kunnen het voorwerp uitmaken van een verkoop.

6. Bestelling

 1. Al de informatie bezorgd door de cliënt, alsook het coderen van gegevens die inherent zijn aan zijn bestelling, is bindend. Marcel Van Pee kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de cliënt zijn begaan tijdens het ingeven van de bestemmingsgegevens (leveringsadres, facturatieadres). Daaruitvloeiende vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren, kunnen als dusdanig niet ten laste worden gelegd van Marcel Van Pee.
 2. De automatische registratiesystemen bieden van nature een bewijs van de inhoud en de datum van de bestelling.
 3. Na ontvangst van de aanvraag tot bestelling bevestigt Marcel Van Pee aan de cliënt de aanvaarding van de bestelling door het versturen van een bevestiging op het e-mailadres dat de cliënt heeft meegedeeld bij het registreren van zijn bestelling. Deze e-mail geldt dan als bevestiging van de bestelling.
 4. Marcel Van Pee behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren of te annuleren:
  ingeval van betalingsproblemen bij de betrokken bestelling
  ingeval een geschil betreffende de betaling van een eerdere bestelling.
 5. De producten zijn (bijna) altijd in voorraad. Indien het bestelde product niet in voorraad of niet onmiddellijk in voorraad is, zal Marcel Van Pee via e-mail de cliënt over de vertraging van de levering inlichten. Indien de cliënt niet akkoord is met de vertraging, kan hij zijn bestelling wijzigen of annuleren.
 6. Enkel handelingsbekwame personen naar het Belgische recht kunnen een bestelling plaatsen.

7. Levering

 1. Na bevestiging van de bestelling en aanvaarding van de betaling door het orgaan belast met de transactie, verbindt Marcel Van Pee zich er toe om de bestelde producten naar de cliënten te sturen op het opgegeven leveringsadres volgens de afgesproken leveringstermijn.
 2. Door het plaatsen van een bestelling, engageert de client zich voor de regeling van ontvangst van de goederen.
 3. Geen enkele compensatie kan geclaimd worden aan Marcel Van Pee of aan vervoerder door de cliënt in het geval van laattijdige levering.
 4. Bij de ontvangst van de bestelde goederen, moet de cliënt of de bestemmeling de goede staat van het geleverde goed nagaan en kennis nemen van de gebruiksvoorwaarden en instructies die aan hem werden verstrekt. Mocht één of meerdere bestelde producten gebrekkig of beschadigd zijn, moet de cliënt of de bestemmeling onmiddellijk de noodzakelijke voorbehouden formuleren aan de vervoerder op moment van de levering.
 5. Als een pakket niet is ontvangen na twee aanbiedingen van de vervoerder, wordt het teruggezonden aan Marcel Van Pee die de bestemmeling verwittigt via e-mail. Een nieuwe aanbieding kan door de koper gevraagd worden op zijn kosten (zelfs indien de eerste verzending gratis werd uitgevoerd).
 6. (optioneel) De particuliere cliënten of de bestemmelingen van de goederen onthouden zich van elke gedeeltelijke of gehele wederverkoop.

8. Teruggave

 1. In overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving inzake de verkoop op afstand (wetten van 14 augustus 2000 en 5 juli 2004, art. 53 tot 59), heeft de cliënt het recht afstand te doen van zijn aankoop zonder bestraffingen en zonder opgave van redenen. De cliënt beschikt over een termijn van 14 kalenderdagen - te rekenen vanaf de ontvangst van de bestelde goederen - om ze terug te sturen naar Marcel Van PEE tegen omwisseling of restitutie. Om de restitutie of omwisseling te verkrijgen, moet de cliënt op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid de nieuwe producten ( met de leveringsbon) terugsturen, in hun originele verpakking, naar het volgende adres:
  MARCEL VAN PEE
  WATERSTRAAT
  9040 SINT-AMANDSBERG
  BELGIE
 2. Indien de goederen zijn opgestuurd naar Marcel Van Pee onder de juiste voorwaarden en binnen de juiste tijd, engageert Marcel Van Pee zich ertoe de betalingen door de cliënt gedaan terug te geven, (met uitzondering van de leveringskosten) en dit zonder kosten.

9. Prijs

 1. De prijs vermeldt in de bestelbevestiging is de definitieve prijs uitdrukkend alle bijhorende kosten en inclusief BTW. Die prijs bevat de goederenprijs, de behandelingskosten, kosten van verpakking en opslag van de producten en de transportkosten.
 2. LFC NV behoudt zich het recht voor om de prijs te wijzigen op elk moment, maar de producten worden gefactureerd op basis van de geldende tarieven op moment van de registratie van de bestellingen.

10. Betaling

 1. De prijs van de goederen is te betalen cash door één van de betalingsmiddelen voorgesteld op de dag van bestelling.
 2. De bestelling gevalideerd door de cliënt wordt slechts effectief wanneer de instelling voor de beveiligde bankbetaling en de maatschappij Mollie hun akkoord hebben verleend ivm de uitvoering van de transactie. In geval van weigering van de instelling voor de beveiligde bankbetaling of van de maatschappij Mollie, zal de bestelling automatisch worden geannuleerd en de cliënt verwittigd worden via e-mail.

11. Aansprakelijkheid

 1. Marcel Van Pee kan in geen enkel geval en op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor schade van allerlei aard die kan resulteren uit een slecht gebruik van de gecommercialiseerde producten.
 2. De aansprakelijkheid van Marcel Van Pee kan eveneens niet worden weerhouden voor mogelijke veranderingen in de producten aangebracht door de fabrikanten
 3. De aansprakelijkheid van Marcel Van Pee zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling.

12. Persoonsgegevens

 1. Het verzamelen van persoonsgegevens ten behoeve van de verkoop op afstand is verplicht. Deze informatie is essentieel voor de verwerking en versturing van bestellingen. Het gebrek aan informatie leidt tot de niet-validatie van de bestelling.
 2. Marcel Van Pee is onderworpen aan de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, welke rekening houdt met de EU-richtlijnen van 24 oktober 1995. Die wet voorziet dat ondernemingen die persoonsgegevens verzamelen de toestemming moeten hebben van de betrokken persoon. De gegevens moeten nauwkeurig zijn en moeten worden verzameld voor een specifiek, duidelijk en wettelijk doel. Iedereen moet toegang hebben tot zijn persoonsgegevens en moet het recht hebben om ze te kunnen wijzigen. In overeenstemming met de wet wordt de verwerking van de persoonsgegevens van cliënten geregistreerd bij de commissie tot bescherming van het privéleven. De cliënt beschikt over een recht op toegang, een recht tot aanpassing, een recht tot verbetering en van afschaffing van de betreffende gegevens dat hij kan uitoefenen bij Marcel Van Pee.
 3. Marcel Van Pee verbindt zich er toe om de gegevens van hun cliënten nooit aan derden door te geven.

13. Intellectuele eigendom

De teksten, paginavermeldingen, illustraties, foto’s, datasheets en andere illustratieve elementen op de website zijn beschermd door het auteursrecht en in het algemeen door de principes van het recht op intellectuele eigendom. De inhoud van de site ‘t Speelmarantje mag niet worden gekopieerd. Niets mag worden veranderd, niets mag op een andere site worden geplaatst, niets mag worden gepubliceerd in welke vorm ook zonder geschreven voorafgaande toestemming van Marcel Van Pee. Deze site kan ook teksten, illustraties en andere elementen bevatten die door de auteursrechten van derden beschermd zijn. Marcel Van Pee geeft op geen enkele manier en in geen enkel geval de toestemming om zijn intellectuele eigendom, noch die van derden te gebruiken.

14. Toepasselijk recht bij geschillen

Bij geschillen is enkel de Rechtbank van Gent bevoegd. Marcel Van Pee is onderworpen aan het Belgische recht.